02.04.2018

ПОЛОЖЕННЯ про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської районної державної адміністрації (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) САВРАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 (нова редакція)

 

 

1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської районної державної адміністрації (далі - Територіальний центр) є бюджетною установою, яка здійснює свою діяльність не маючи на меті отримання прибутків. Рішення проутворення, ліквідацію або реорганізацію Територіального центру приймає Савранська районна державна адміністрація Одеської області.

Територіальний центр є правонаступником – територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в частині всіх майнових та немайнових прав та обов’язків.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Діяльність Територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності  суб’єктів,  що  надають  соціальні послуги.

2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та   законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами   Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування, а також цим Положенням про територіальний центр, розробленим відповідно до Типового положення (затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009р. № 1417, зі змінами).

3. Територіальний центр провадить свою діяльність напринципах  адресності  та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності,   максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

4. На надання соціальних послуг в Територіальному центрі мають право:

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на   період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування  і  потребують  постійної  сторонньої допомоги,
визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з  безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають  роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні  неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для  сім'ї.

 5. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної
матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним,   технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства України.

6. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

Повне найменування Територіального центру – територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської районної державної адміністрації.

Скорочене найменування Територіального центру – Тер.центр Савранської РДА.

Юридична адреса Територіального центру: 66200, Одеська область, Савранський район, смт. Саврань, вул. Миру, буд. 86.

Територіальний центр є неприбутковою установою, як бюджетна установа не наділений правом розподілу отриманих доходів, а його доходи є доходами бюджету. Майно, що надається Савранською районною державною адміністрацією та Савранською районною радою Одеської області закріпляється за Територіальним центром, на правах оперативного управління на період функціонування юридичної особи. Відчуження майна Територіального центру, після ліквідації юридичної особи відбувається на підставі діючого законодавства України та зараховується до доходу бюджету.

Територіальний центр не несе відповідальність за зобов’язаннями засновника Савранської районної державної адміністрації Одеської області. Засновник Савранська районна державна адміністрація Одеської області не несе відповідальності за зобов’язаннями Територіального центру, крім випадків встановлених діючим законодавством України.

Територіальний центр, як юридична особа має всі права і обов’язкияк перед:  юридичними та фізичними особами; фізичними особами підприємцями, веде будь- які договірні відносини. У судовому процесі Територіальний центр може бути відповідачем, позивачем, відповідно до діючого законодавства України.

Територіальний центр є власником будівлі 86, по вул. Мира, смт. Саврань, Савранського району, Одеської області, на підставі:

-                Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 02.11.2006р., серія ЯЯЯ № 542880, на нежитлову будівлю, за адресою: Одеська область, Савранський район, смт. Саврань, вул.  Мира, буд. 86, загальною площею 615.8 кв.м., форма власності державна, Рішення виконкому Савранської селищної ради № 04 від 20.04.2006р.; Витяг Про реєстрацію права власності на нерухоме майно Савранське бюро технічної інвентарізації № (витягу) 12377326 від 02.11.2006р., номер запису 191 в книзі: 22-204, серія ССА № 553903, на нежитлову будівлю, за адресою: Одеська область, Савранський район, смт. Саврань, вул.  Мира, буд. 86,  форма власності державна;

-                Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, серія ЕКА 444750, номер запису про право власності 11560833, на нежитлову будівлю, за адресою: Одеська область, Савранський район, смт. Саврань, вул.  Мира, буд. 86, загальною площею 615.8 кв.м., форма власності комунальна, власник Територіальний центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської районної державної адміністрації.

Територіальний центр є постійним користувачем земельної ділянки:

-                Державний Акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ №205286, на підставі рішення Савранської селищної ради, Савранського району Одеській області від 11.10.2006р. № 96, площею 0.2685 га, Акт зареєстровано за № 03.07.532.00001 від 25.06.2007р., земельна ділянка розташована вулиця Миру, 86, смт. Саврань, Савранської селищної ради, Савранського району, Одеської області.

Територіальний центр, відповідно до діючого законодавства України має право отримувати від юридичних та фізичних осіб, будь яке майно (рухоме, нерухоме) набуте у власність на підставі Цивільного кодексу України, шляхом дарування або заповіту наданих такою особою. Таке майно вважається власністю Територіального центру.

7. Положення про Територіальний центр, його структура за пропозицією  директора Територіального центру та за поданням управління соціального захисту населення Савроанської районної державної адміністрації погоджується з Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської області, та затверджується розпорядженням голови Савранської районої державної адміністрації.

Кошторис, штатний розпис Територіального центру, погоджує фінансове управління Савранської районної державної адміністрації Одеської області і затверджує начальник управління соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області, як головний розпорядник бюджетних коштів згідно Бюджетного Кодексу Ураїни. Територіальний центр є розпорядником коштів нижчого рівня.

8. Методичне забезпечення діяльності Територіального центру здійснює  Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченнямйого діяльності - в установленому порядку Департамент соціальної та сімейної політики Одеської області, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства Украйни, про надання соціальних послуг – управління соціального захисту населення Савранської районої державної адміністрації Одеської області.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних  послуг Територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами Савранської районної державної адміністрації Одеської області або Савранської районої ради Одеської області, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

9. Основними завданнями Територіального центру є:

- виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

-   забезпечення якісного надання соціальних послуг;

- установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг  громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення.

10. До складу Територіального центру входять та можуть утворюватися такі структурні підрозділи:

1) відділення (не менш як два різного спрямування):

- соціальної допомоги вдома;

- стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

- організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

- денного перебування;

2) За погодженням з Савранською районною державною адміністрацією Одеської області, можуть створюватись інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення.

У разі наявності у складі  Територіального центру  відділення стаціонарного догляду його функціонування та утримання проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме: загального фонду і спеціального фонду, який формується за рахунок 75% відрахувань з пенсій підопічних і благодійних надходжень, відповідно до постанови КМУ № 269 від 04.03.2004р. Використання таких коштів проводиться відповідно до «Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають ….» відповідно до постанови КМУ № 129 від 19.03.2013р. 

10.1. Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних  робітників) для надання соціальних послуг громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, за їх місцем проживання.

11. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та  звільняється з посади в установленому порядку головою Савранської районної державної адміністрації Одеської області, за пропозицією управління соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області.

Посаду директора Територіального центру може займати особа, яка  має  вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п'ять років.

12. Директор Територіального центру:

1) організовує роботу Територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Терирторіальний центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов'язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників Територіального центру;

3) координує  діяльність структурних підрозділів Територіального центру;

4) подає управлінню соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;

5) укладає договори, діє від імені Територіального центру і представляє його інтереси;
        6) розпоряджається коштами Територіального центру в межах затвердженого  кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:
        - проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників Територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу,  взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

- придбання для оснащення структурних підрозділів Територіального центру,  автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування, офісну оргтехніку (обладнання), офісні меблі, канцелярські матеріали, та інше;

- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги.

7) проводити списання з балансу Територіального центру малоцінного рухомого майна, за терміном придатності, застарілості, яке знаходяться у неробочому стані, що не підлягає відновленню та подальшому ремонту, на підставі Акту.

8) проводити списання з балансу Територіального центру, основних засобів, за погодженням з управлінням соціального захисту населення Савранської районної державної адміністрації Одеської області.

9) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників Територіального центру.

10) відповідно до чинного законодавства України, має право за своїм наказом, застосовувати заходи впливу на працівників (робітників) Територіального центру: адміністрації, у тому числі обслуговуючого персоналу;  відділення соціальної допомоги вдома; відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; відділення стаціонарного догляду, -  як  у вигляді:

- заохочення у виді – подяк, премії, ціного подарунку, тощо. Крім того, подає клопотання до Савранської районної державної адміністрації Одеської області на заохочення працівників (робітників) Територіального центру від Територіального центру, до професійних свят;

- порушення трудової дисципліни – накладання дисциплінарного стягнення  відповідно до норм КЗпП України.

11) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

12) розробляє і подає на затвердження Савранської районної державної адміністрації Одеської області проект Положення про Територіальний центр;

13) затверджує положення про структурні підрозділи Територіального центру.

14) Визначає потребу у введенні та виведенні штатних одиниць (посад) по апарату та структурних підрозділах Територіального центру, які створюються в залежності від конкретних умов обслуговування населення (підопічних).

13. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України і виділяються з місцевих бюджетів  на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі віддіяльності його структурних  підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

14. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Територіального центру – затверджуються Савранської районної державної адміністрації Одеської області.

Умови оплати праці працівників Територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства України з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників Територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

15. Для надання соціальних послуг Територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У Територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу знадання соціальних послуг у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Мінсоцполітики. 

16. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-закордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази Територіального центру.

17. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів Територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.