18.04.2017

ПОЛОЖЕННЯ про умови та порядок надання платних соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської районної державної адміністрації (далі – територіальний центр) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про соціальні послуги», постанов КМУ від 14.01.2004р. №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку», від 09.04.2005р. №268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», від 29.12.2009р. №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 07.12.2015р. №1186.

2. Платні соціальні послуги (далі - послуги) надаються територіальним центром з метою покращення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя громадян району.

Надання територіальним центром послуг не має на меті отримання прибутку.

3. Положення визначає організаційно-правову форму надання територіальним центром послуг.

ІІ. Порядок надання платних соціальних послуг територіальним центром

1. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей):

    громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

    громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

   іншим громадянам, внутрішньо переміщеним, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість оплачувати ці послуги.

2. Надання послуг здійснюється на підставі поданої письмової заяви структурному підрозділу з питань соціального захисту населення Савранської РДА (через територіальний центр), особою, яка їх потребує та медичного висновку закладу охорони здоров’я.

У разі коли особа, яка потребує соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, органи опіки та піклування.

2.3. Послуги надаються соціальними працівниками, соціальними робітниками та іншими спеціалістами територіального центру, посадові інструкції яких передбачають надання таких послуг.

2.4. Територіальний центр інформує населення про умови та порядок надання послуг та їх вартість.

ІІІ. Перелік платних соціальних послуг

1. Територіальний центр надає такі послуги:

        догляд вдома;

        догляд стаціонарний;

        інші соціальні послуги.

2. Соціальні послуги, які надаються виключно за плату (у повному обсязі) всім категоріям осіб, що мають право на обслуговування (отримання соціальних послуг) у територіальному центрі (диференційована плата за такі послуги не встановлюється):

перукарські послуги;

господарські послуги;

пошиття та ремонт одягу.

3. Послуги повинні відповідати опису їх змісту і якості, наведеному в Державному класифікаторі соціальних стандартів та нормативів, а також діючим соціальним нормам і нормативам.

4. Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

ІV. Порядок встановлення тарифів на платні соціальні послуги

1. Розмір плати за той чи інший вид послуг визначається на підставі їх тарифу.

2. Тарифи на послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови КМУ від 09.04.2005р. №268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» і затверджуються його директором.

Обчислення тарифів на послуги проводиться з урахуванням Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг, що надаються територіальним центром, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 07.12.2015р. №1186.

3. Встановлені тарифи переглядаються у разі зміни затверджених фінансових показників, необхідних для їх розрахунку. 

V. Планування та використання доходів від надання платних послуг

1. Кошторис видатків територіального центру, які здійснюються за рахунок надходжень, отриманих від надання платних соціальних послуг, складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

2. Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень плануються територіальним центром у такій послідовності: за встановленими напрямами використання, на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису та на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

3. Кошти, отримані від надання платних соціальних послуг, використовуються:

      на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням соціальних послуг, оплату податків, обов’язкових внесків, відрахувань, зборів, платежів;

     на видатки, пов’язані з виконанням основних функцій територіального центру, що не забезпечені (частково забезпечені) видатками загального фонду.

4. Оплата за отримані послуги здійснюється отримувачем послуги на протязі п’яти робочих днів після виставлення рахунка, згідно з діючими тарифами та вноситься в касу установи згідно платіжної відомості.

5. Територіальний центр веде статистичний звіт і бухгалтерський облік наданих платних соціальних послуг, складає звітність за цим видом діяльності відповідно до чинного законодавства.

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

САВРАНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

       23 березня 2017року               №  90/А - 2017

 

Про затвердження Положення про умови  та порядок

надання платних соціальних послуг територіальним

центром соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) Савранської районної

державної адміністрації

  Відповідно до статті­ 12­ Закону України­ «Про місцеві державні адміністрації»,­ частини шостої статті ­ 7­  Закону  України  «Про соціальні послуги»,­ постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального  обслуговування   (надання   соціальних послуг)»,  від­ 14 січня 2004 року  №­ 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку», від 09 квітня 2005року № 268, «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», від 19 грудня 2012­ року №1184 ­ «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» з метою врегулювання питання надання платних соціальних послуг громадянам району,­ встановлення тарифів на такі послуги:

1.­ Затвердити Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської районної державної адміністрації  (додається).

2. Директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської районної державної адміністрації                (Брицькій Н.О.) проводити організаційну роботу щодо надання платних соціальних послуг у відповідності до Положення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

                   Голова районної­­

                   державної адміністрації­­ ­­­­­­­­                                                                                                                           В.С. Свічинський