Організація громадських та інших тимчасових робіт

Однією з соціальних послуг, яки надають роботодавцям державна службазайнятості є організаці та проведення громадських робіт.Громадськи роботи, що відповідають потребам певної територіальної громадиабо задовольняють суспільні потреби територіальних громад, організовуютьсямісцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських,селищних, міських рад за участю територіальних органів центрального органувиконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення татрудової міграції, на договірних засадах ( п. 1, 2 ст. 31 Закону України «Прозайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI  (далі - Закон про зайнятість).На виконання Закону про зайнятість постановою Кабінету Міністрів Українивід 20.03.2013 р. № 175 затверджено  Порядок організації громадських таінших робіт тимчасового характеру  (далі - Порядок).Ця послуга є фінансово привабливою для роботодавця: до участів громадських роботах, що організують на підприємстві, в установі, організації(далі - організація), залучаються безробітні, які перебувають на обліку в службізайнятості, а проведення громадських робіт фінансується за рахунок коштівмісцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державногосоціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд).Є користь й безробітним - під час громадських робіт вони отримують якоплату за виконання таких робіт, так і допомогу по безробіттю.Отже, користь і для роботодавця, і для осіб, які залучаються довиконання громадських робіт, є беззаперечною.При виникненні потреби виконання певного обсягу робіт, що потребуєзалучення додаткових працівників, роботодавець подає територіальному органуДержавної служби зайнятості інформацію про потребу в робочій силі. Відповіднодо заявки роботодавця та з урахуванням його вимог і побажань, територіальнийорган здійснює направлення осіб, що перебувають на обліку.Особливістю громадських та інших робіт тимчасового характеру є те, що вонивиконуються тільки на створених для цього тимчасових робочих місцях. Длятаких робіт не можуть бути використані вакантні посади та вільні робочі місця, яківже існують в організації. Вносити зміни до штатного розпису, додавати в ньогопосаду для виконання громадських робіт не має потреби.До громадських та інших робіт тимчасового характеру не належать роботи,що пов’язані з ризиком для життя, відповідно до  Переліку робіт з підвищеноюнебезпекою , затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р.№15.Територіальний орган служби зайнятості укладає з роботодавцем договір проорганізацію громадських робіт. Роботодавець у свою чергу видає наказ простворення тимчасового робочого місця для проведення громадських робіт.Відповідно до пунктів 3-5 Порядку до виконання громадських та інших робіттимчасового характеру на добровільних засадах залучаються такі категорії осіб:зареєстровані безробітні; особи, які перебувають на обліку в територіальнихорганах Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах як такі,
2що шукають роботу; працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідоквимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалостіробочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції.З особами, які беруть участь у громадських роботах таінших роботах тимчасового характеру, роботодавець укладає у письмовій формістроковий трудовий договір для працевлаштування на створені тимчасові робочімісця на строк, що сумарно у межах року не може перевищувати 180 календарнихднів. На підставі письмового строкового трудового договору та договору проорганізацію громадських робіт між роботодавцем та територіальним органомслужби зайнятості роботодавець видає наказ про прийняття на роботу .Одной з особиливостей умов такого строкового трудового договору е наданняоплачуваної перерви у виконанні громадських робіт тривалістю не більше 8 годинна місяць, з урахуванням часу на проїзд для відвідування територіальних органів зметою пошуку роботи, для відвідування роботодавців у разі наявності пропозиційщодо працевлаштування. Оплачуваються такі перерви за рахунок коштів,передбачених для фінансування організації відповідних робіт.Особам, з якими укладаються строкові договори на виконання громадськихробіт, випробування не встановлюється.Після закінчення строку оплачуваних громадських робіт працівниказвільняють у зв’язку із закінченням строку трудового договору, ( п. 2 ст. 36Кодексу законів про працю України  ), з виплатою компенсації за невикористаніщорічні відпустки та додаткові відпустки працівникам, які мають дітей абоповнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А І групи.Роботодавець вносить запис до трудової книжки про роботу за строковимтрудовим договором про участь в оплачуваних громадськихроботах ( зразок  ).Зареєстрований безробітний відвідати центр зайнятості протягом 14 робочихднів після закінчення строкового трудового договору на участьу громадських роботах або роботах тимчасового характеру. У противному випадку(при несвоєчасному відвідуванні) реєстрація його як безробітного у центрізайнятості припиняєтьсяСт. інспектор ГУ Держпраців Одеській області І.Б. Сорокін