26.03.2020

Держпродспоживслужба делегувала

своїх епідеміологівдля роботи в

спеціалізованих протиепідемічних

бригадах врегіонах

Д ерж авна служ ба України з питань безпечностіхарчових продуктів та захисту спож ивачів,опубліковано 24 березня 20 20 року о 17:3 2

 

 

Д ержпродспоживслужба делегувала своїх ф ахівцівізмедичною освітою епідеміологічного проф ілю для роботи вспеціалізованих протиепідемічних бригадах,якістворю ю ться при

 

лабораторних центрах М О З відповідних адміністративно-територіальних одиниць.Таке ріш ення Держпродспоживслужби сприятиме консолідац зусильвроботііззапобігання пош иренню на територ України гостроїреспіраторноїхвороби,спричиненоїкоронавірусом C O V ID -19.

 

«М и робимо все від нас залежне,аби не допустити вірусу пош ирю ватися на територ України. Компетентністьта ф аховістьнаш их спеціалістівздатнівнести свій вагомий внесок у боротьбу з пош иренням коронавірусу»,- зазначила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства А лла Григоренко.

 

З метою запобігання пош иренню вірусу C O V ID -19 вУкраїніДержпродспоживслужба активно та злагоджено співпрацю є зівсіма зорганами виконавчоївлади та місцевого самоврядування працю є над виконанням завдань,визначених ріш еннями Уряду,Ради національноїбезпеки та оборони України,комісій зтехногенно-екологічноїбезпеки та надзвичайних ситуацій.

 

Ф ахівцітериторіальних органівДержпродспоживслужби берутьучастьу здійсненні

 

проф ілактичних та протиепідемічних заходів,проводятьроботу зпідвищ ення рівня гігієнічних знань працівниківта населення,застосовую тьзаходи адміністративного впливу до поруш ників.Відповідна інф ормація щ оденного направляється вМ О З та оприлю дню ється на оф іційному сайтіслужби.

 

Також на виконання ріш ення РН БО територіальніоргани спільно змісцевими органами виконавчої влади та за участю органівмісцевого самоврядування посилили контрольза системами водопостачання іводовідведення населених пунктівдля забезпечення безпеки середовищ а життєдіяльності.

 

 

Для українців,якіповертаю ться додому,плануємо рейси зТуреччини, Катару,О А Е та Казахстану

 

М               іністерство інф раструктури України,опубліковано 24 березня 20 20 року о 13:41

 

 

Д    ля українців,якіповертаю ться додому,плануємо рейси зТуреччини (Стамбул,А нталія),Катару (Доха),О А Е (Дубай),Казахстану (А лмати).

 

 

Звертаємо увагу наш их співгромадян – є дуже висока ймовірністьвведення щ е більш жорстких карантинних режиміввінш их країнах.Тому закликаємо не зволікати та придбати квитки вже сьогоднічерезсайти авіакомпаній:

 

МА У - https://w w w .flyuia.com /ua/ua/hom e Sky U p A irlines - https://skyup.aero/uk/best

 

Нагадаємо,щ о всірейси приймаю ться вкарантинному терміналі,де працю ю тьепідеміологи. Пасажири проходятьекспрес-тести на C O V ID -19,всіх попереджую тьпро необхідну самоізоляцію на 14 днів.

 

О перативна інформація на телеграм-каналіhttps://t.m e/vladyslavkryklii

 

 

 

М О З: Якщ о у вас є питання про пош ирення коронавірусноїхвороби

 

Міністерство охорони здоров'я України, опубліковано 2 4  березня 2 0 2 0  року о 11:5 0

 

 

 

кщ о у вас є питання про пош ирення коронавірусноїхвороби, зверніться за телеф онами,

Я вказаними нижче. При симптомах респіраторних захворю ваньзателеф онуйте сімейному лікарю .