02.06.2014

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження Савранської районної державної адміністрації «Про утворення центру надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації Одеської області»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття розпорядження голови Савранської райдержадміністрації «Про утворення центру надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації Одеської області» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг у Савранському  районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги у Савранському районі шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенніцентру надання адміністративних послуг у визначений графіком їх роботи час;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасниківцентру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, адміністратора,органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Типове положення не завжди враховує всі зміни в законодавстві, кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

4. Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи

Проектом цього регуляторного акту передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання, а саме:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

- завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послугцентру надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені:  адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, державного адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

6. Очікуванні результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

-відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-дотримання принципу організаційної єдності;

-раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-мінімізація корупційної складової;

-оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

-формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

-доступність та зручність;

-належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо);

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-мінімізація часу на очікування в черзі;

-мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-отримання у приміщенні центрупрофесійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

-доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи центру;

-належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

-мінімізація часу на очікування в черзі;

-мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-отримання у приміщенні центрупрофесійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 Додаткові витрати не очікуються.

7. Строк дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта пропонується встановити невизначеним і вносити зміни в разі необхідності: після відстеження результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

 8. Показники результативності регуляторного акта.

  Прогнозованими  показниками результативності регуляторного акта є:

 - кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації;

 - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

 - розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

 - кількість звернень фізичних і юридичних осіб за отриманням адміністративних послуг;

 - кількість наданих адміністративних послуг, наданих через центр за відповідний звітний період;

 - розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та\або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

 - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

 - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг;

 - кількість наданих адміністративних послуг;

 - середній термін розгляду звернень.

Проект регуляторного акту оприлюднений на офіційному веб-сайті Савранської районної державної адміністрації.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта відділом надання адміністративних послуг Савранської районної державної адміністрації.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до дня набрання чинності регуляторного акта. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом з використанням показників результативності, у формі звіту. Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. Обрано статистичний метод проведення відстеження результативності регуляторного акту.

Начальник відділу надання адміністративних послуг

Савранської районної державної адміністрації                                                                О.О.Стаднік