02.06.2014

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження Савранської районної державної адміністрації "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  ст.12 Закону України “Про адміністративні послуги”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг.

У зв`язку з цим виникає необхідність визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації.

2.Цілі державного регулювання.

Проект розпорядження підготовлено з метою врегулювання питання щодо визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації, забезпечення дотримання законності, прозорості  в системі надання адміністративних послуг.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Перша альтернатива - у разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей неможливе, так як на районному рівні відсутній чіткий перелік адміністративних послуг, які видаються через центр надання адміністративних послуг.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Друга альтернатива - розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки не завжди враховує всі зміни в законодавстві, кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

Третя альтернатива – прийняття розпорядження про перелік адміністративних послуг. Це дозволить чітко окреслити перелік послуг, які будуть надаватися через центр і відповідно забезпечить виконання вимог чинного законодавства.

Даний спосіб розв’язання проблеми є більш ефективний оскільки дає змогу вирішити проблему надання адміністративних послуг та реалізувати в районі основні принципи і напрямки реформування сфери адміністративних послуг.

4.Механізм, який пропонуються для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

Для розв’язання проблемного питання пропонується прийняти розпорядження райдержадміністрації щодо визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Савранській районній державній адміністрації.

Прийняття регуляторного акта дозволить визначити перелік адміністративних послуг, що забезпечить прозорість, доступність, чіткість, врегульованість процесу надання адміністративних послуг, сприятиме покращення стосунків між владою та громадою.

Після прийняття зазначеного рішення громадяни, суб’єкти господарювання зможуть отримувати якісні адміністративні послуги у повному обсязі.

5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

Проект регуляторного акту не встановлює додаткових вимог до суб’єктів господарювання, інших фізичних та юридичних осіб, його реалізація не потребує виконання ними додаткових заходів, пов’язаних із отриманням адміністративної послуги, які можуть надаватись районною державною адміністрацією.

6.Очікувані результати прийняття акта.

Аналіз вигод на витрат.

Даний регуляторний акт, певним чином, впливає на інтереси  громадян, суб’єктів господарювання та органів виконавчої влади.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проекту, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється його дія, наведені у таблиці вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

-забезпечення законності, юридичної визначеності та прозорості в системі надання адміністративних послуг;

-запобігання корупційним явищам.

-оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг

-налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАПу, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

-формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

 Поточні витрати на утримання центру надання адміністративних послуг

 

Інтереси громадян

-максимальна поінформованість 
про адміністративні послуги, які надаються державними органами

-відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

Немає

Інтереси суб’єктів господарювання

-максимальна поінформованість про адміністративні послуги, які надаються державними органами

-скорочення часу на отримання адміністративних послуг

-уникнення випадків вимагання суб’єктами надання адміністративних послуг отримання адміністративних послуг, не передбачених законами

Немає

7.Строк дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта пропонується встановити невизначеним і вносити зміни в разі необхідності : після відстеження результативності регуляторного акту або зміни діючого законодавства.

8.Показники результативності регуляторного акта.

 Результативність регуляторного акта визначатиметься за такими показниками:

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Проект регуляторного акту оприлюднено на офіційному веб-сайті Савранської районної державної адміністрації.

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта відділом надання адміністративних послуг Савранської районної державної адміністрації.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до дня набрання чинності регуляторного акта. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом з використанням показників результативності, у формі звіту.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.  Обрано статистичний метод проведення відстеження результативності регуляторного акту.   

 

Начальник відділу надання адміністративних послуг

Савранської районної державної адміністрації                                    О.О.Стаднік