11.05.2017

- Положення про надання платних послуг закладами культури Савранського району, заснованими на комунальній формі власності (спільній власності територіальних громад селища та сіл Савранського району)

                                                                                                                                             Додаток №1

                                                                                                                                             до рішення районної ради

                                                                                                                                    від _______________2017року

 

Положення про надання платних послуг закладами культури Савранського району, заснованими на комунальній формі власності (спільній власності територіальних громад селища та сіл Савранського району)

 

  1. 1.                Загальні положення.

1.1. Це Положення поширюється на заклади культури Савранського району, що належать до спільної власності територіальних громад міста та сіл Савранського  району.

1.2. Платні послуги здійснюються відповідно до Закону України «Про культуру»,  Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.2011 №1271, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 01.12.2015 р.   № 1004/1113/1556.

1.2. Надання платних послуг не є основною діяльністю закладів культури та здійснюється в робочий час без зниження об’єму та якості їх основної діяльності – безкоштовного обслуговування у сфері культурно-освітньої діяльності (не менше 10 культурно-масових заходів на рік): задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, організації дозвілля, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи.

1.3. Головною метою введення платних послуг в практику роботи закладів культури є підвищення рівня надання послуг, вдосконалення організаційно-господарського механізму діяльності закладів культури.

1.4. На підставі відповідних нормативних актів відділу  культури та туризму Савранської районної державної адміністрації  розробляється Перелік платних послуг, що можуть надаватися закладами культури району та Прейскурант платних послуг, що підтверджується калькуляціями вартості по окремим видам послуг. Відповідні Переліки і Прейскуранти, а також зміни до них, затверджутьюся на сесії Савранської районної ради.

1.5. Заклад культури зобов’язаний:

безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати;

оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо).

1.6. Платні послуги надаються закладами культури:

за письмовою заявою замовника, в якій зазначаються строк надання платної послуги, вид платної послуги згідно з затвердженим на сесії Переліком, а також: для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання; для юридичних осіб – найменування юридичної особи та її місцезнаходження;

відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, товарний чек, квиток, талон, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням платної послуги витрат;

за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.

У разі,  якщо відповідно до чинних нормативно-правових актів замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному договорі зазначаються всі суми та строки сплати.

Оплата послуг може здійснюватися в безготівковій формі шляхом попередньої оплати через банк або відділення поштового зв’язку. Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку або відділення поштового зв’язку про перерахування коштів.

Заклади культури ведуть облік наданих платних послуг.

Повернення коштів за ненадані платні послуги здійснюється закладом культури за письмовою заявою замовника на підставі пред’явленого ним платіжного документа (квитанція, платіжне доручення тощо).

1.7. Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на:

спеціальні реєстраційні рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду відповідних бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в органах Казначейства закладам культури, які є розпорядниками коштів місцевого бюджету, та використовуються відповідно до бюджетного законодавства;

рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах Казначейства, та використовуються для виконання цілей, передбачених статутами (положеннями) закладів культури.

1.8. Орендна плата спрямовується:

-   50 відсотків до районного бюджету;

- 50 відсотків установі, на балансі яких перебувае це майно, які використовуються на утримання та відновлення цього майна.

1.9. Матеріальні цінності, майно закладу культури, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належать закладу культури на правах, визначених чинним законодавством, та використовуються ним для виконання своїх цілей і завдань, визначених статутами (положеннями).

       2. Організація роботи з надання платних послуг.

2.1. Щодо введення платних послуг керівники закладів культури мають право, згідно діючим нормативним актам, на розробку та подання на затвердження сесією районної ради:

- переліку платних послуг, які можуть надаватися закладом;

- прейскурант цін на платні послуги;

- кошторис видатків коштів, отриманих від платних послуг.

2.2. Вартість платних послуг розглядається та затверджується на засіданні районної ради.

2.3. При зміні тарифів на комунальні послуги та підвищенні заробітної плати працівників та ін. ціни на платні послуги можуть переглядатися.

2.4. Надання платних послуг оформляється шляхом укладення договору між відділом культури районної державної адміністрації, юридичними чи фізичними особами і підтверджується актом виконаних робіт.

2.5. Працівники закладів культури, які беруть участь в процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за звітність про отримані кошти, відповідно до чинного законодавства.

       3. Визначення вартості платних послуг. 

3.1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.

Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі.

Собівартість платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання такої послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу.

Заклади культури самостійно визначають калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання, що не залежить від господарської діяльності закладу.

Заклади культури можуть надавати платні послуги на пільгових умовах, передбачених законодавством (дітям дошкільного віку, учням, студентам, пенсіонерам, інвалідам).

Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються закладами культури, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.

3.2. Складовими вартості платної послуги є:

витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги;

нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг;

капітальні витрати;

індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Вартість платної послуги розраховується на основі економічно обґрунтованих витрат, включно зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) відповідно до Податкового кодексу України та з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має бути не менше розміру понесених витрат.

Перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, кожний заклад культури встановлює самостійно та визначає їх в наказі про облікову політику закладу культури.

Розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням.

3.3. Витрати на оплату праці обраховуються за фактично відпрацьований час (виконаний обсяг роботи) відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку умов оплати праці працівників закладів культури.

До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної послуги, включаються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

При формуванні витрат на оплату праці можуть враховуватись виплати, що мають заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.

При формуванні витрат на оплату праці враховуються розміри витрат на оплату праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до надання платної послуги.

Оплата праці працівників, які залучені до надання платної послуги і не перебувають у штаті, здійснюється на підставі договорів цивільно-правового характеру в тих самих розмірах і за тими самими умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

У разі залучення до надання платних послуг видатних вітчизняних та іноземних фахівців оплата їхньої праці здійснюється на підставі окремо укладених договорів цивільно-правового характеру.

Оплата праці працівників, залучених відповідно до цивільно-правових договорів до виконання платних послуг, проводиться за фактично виконаний обсяг робіт та період їх виконання, визначений в акті виконаних робіт, згідно з чинним законодавством.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються, виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт, відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт.

За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково. Ці показники затверджуються наказом керівника закладу культури.

Кількість працівників, які залучаються до надання платної послуги, визначається, виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам, у тому числі функцій із забезпечення діяльності закладу культури в цілому, виконуваних працівниками автотранспортних підрозділів, планових та бухгалтерських служб тощо. Для цього можуть використовуватись затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для установ та закладів, що функціонують у відповідній сфері діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні розписи закладів культури, затверджені установою вищого рівня у встановленому законодавством порядку.

3.4. Нарахування на оплату праці єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється у розмірах, передбачених чинним законодавством.

3.5. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг, належать: матеріальні витрати, що здійснюються при наданні платних послуг замовникам, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланків та іншої документації, що використовуються при наданні платної послуги, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв; спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, харчування у випадках, передбачених законодавством, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування необоротних матеріальних активів, що використовуються для надання послуг; витрати на службові відрядження, пов'язані з наданням платних послуг; оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації.

Витрати на паливно-мастильні матеріали, що використовуються під час надання послуг, розраховуються, виходячи із допустимих мір споживання палива в певних умовах експлуатації автомобілів, їх технічних характеристик, тривалості їх роботи, та відповідно до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43.

Витрати на оплату послуг сторонніх юридичних та фізичних осіб, що залучаються закладами культури для надання замовникам послуг на належному рівні, включають оплату виконання обов'язкових послуг (робіт), які не можуть бути надані (виконані) працівниками закладів культури і можуть бути надані (виконані) фахівцями інших суб'єктів господарювання.

Це, зокрема, оплата банківських послуг (у тому числі за готівкове обслуговування), ветеринарних послуг, послуг з охорони, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, юридичних та інформаційних послуг, послуг з оренди, встановлення лічильників і спеціального обладнання та їх повірки (перевірки), гарантійного та післягарантійного обслуговування, поточного ремонту, що здійснюються залученими юридичними особами, установлення та подальшого супроводження програмного забезпечення, послуг зв'язку (у тому числі мобільного), послуг інтернет-провайдерів та інших видів послуг, що надаються сторонніми особами для забезпечення виконання статутних завдань.

До витрат також включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема відрахування профспілковим організаціям), плата за отримання ліцензій, дозволів, отримання яких є необхідною умовою для надання замовникам того чи іншого виду платних послуг, витрати на обов'язковий медичний огляд працівників (у випадках, передбачених законодавством), заходи з охорони праці та безпеки, охорони навколишнього природного середовища, обов’язкове страхування транспортних засобів, що здійснюються при наданні платних послуг.

Вартість витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються на основі встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, строку надання тієї чи іншої платної послуги, площ, що використовуються для її надання; інших видатків, що необхідні для надання замовлених послуг, норм витрат та тарифів відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року).

У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається, виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної послуги, що склались у закладі культури за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції.

3.6. До капітальних витрат на придбання (створення) необоротних активів включаються витрати на забезпечення надання закладами культури платних послуг, а саме:

придбання або створення основних засобів, зокрема виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, придбання літератури, оновлення бібліотечних фондів;

ремонт, реконструкція та реставрація приміщень, будівель, споруд, що використовуються у закладах культури (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);

придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної послуги, встановленої відповідно до цього Порядку, з урахуванням положень цього розділу.

       4. Планування та використання доходів від надання платних послуг.

4.1. Планування витрат закладу культури за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється окремо за кожним видом послуг відповідно до Переліку, Бюджетного кодексу України, відповідних постанов Кабінету Міністрів України з питань складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, нормативно-правових актів з питань складання, затвердження та виконання фінансових планів.

4.2. Розпорядниками коштів державного бюджету після спрямування доходів, одержаних від надання платних послуг, на відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням цих послуг, на сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) дохід, що залишається в розпорядженні закладу культури, спрямовується на покриття незабезпечених захищених видатків бюджету згідно із затвердженими плановими призначеннями і в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, видатки на охорону, інші соціальні виплати.

        5. Здійснення обліку та контролю

5.1. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

5.2. Керівники закладів культури, які надають платні послуги юридичним і фізичним особам, забезпечують правильність застосування цін, розмірів плати за надання послуг згідно із чинним законодавством.

5.3. Контроль за наданням послуг на платній основі, цільовим використанням коштів здійснюють у межах своєї компетенції органи, на які згідно із чинним законодавством покладено такі функції.

5.4. Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих послуг, виконаних робіт відповідно до законодавства.

5.5. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг, заклади культури складають та подають відповідно до чинного законодавства.

 

                   

Додаток №2

до рішення районної ради

                                                                                                                              від ______________2017року

 

ПЕРЕЛІК

платних послуг, що можуть надаватися закладами культури Савранського  району

 

1. Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів,  інших постановок, виступи гастрольних колективів, артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав.

2. Навчання в гуртках, творчих колективах, проведення занять в клубах за інтересами, ігрових кімнатах для дітей.

3. Організація діяльності любительських об'єднань та клубів за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями).

4. Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій.

5. Проведення спектаклів і концертів художньої самодіяльності.

6.Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва.

7. Надання  послуг з організації та/або проведення культурно-масових      заходів, міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій,   семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав.

8. Показ слайд-фільмів, відеофільмів і кінопрограм.

9. Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань   про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, інших закладів культури і мистецтва, репродукцій, наборів листівок,  афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам'яток літератури), а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.

10. Проведення фото-, відео- і кінозйомок окремих експонатів,
експозицій.
11. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів
у приміщенні музею, під час огляду експозицій, виставок.

12. Надання в оренду приміщень закладів культури: глядацького залу, фойє, кімнат у разі, коли це не перешкоджає провадженню закладами діяльності у сфері культури.

13. Прокат сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту.

14. Виготовлення слайд-фільмів, відеофільмів.

 

 

Додаток №3

до рішення районної ради

                                                                                                                   від ___________2017року 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,

що надаються закладами культури Савранського району

 

№ п/п

Найменування послуги

Одиниці  виміру

Вартість за одиницю

1

Демонстрація відео- і кінофільмів:

 

сеанс

8 грн.

2

Проведення занять у гуртках (танцювального ) за 1 особу.

місяць

104 грн.

3

Надання в оренду приміщень для проведення концертів, вистав, виставок, семінарів та інших заходів):

 

 

для гастролюючих колективів

 

 

15% від вартості проданих квитків

4

Надання послуг з організації та/  або проведення  культурно-масових заходів, семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів

 

1 захід

655грн

6

Проведення  театралізованих свят,фестивалів,конкурсів (для дітей)

1 год

460грн

7

Розроблення сценаріїв, постановча робота і проведення заходів за заявками підприємств,установ та організацій

 

 визначається відповідно до собівартості вкладеної роботи та витрачених матеріалів на його виготовлення

8

Прокат музичних інструментів,сценічних костюмів,взуття, театрального реквізиту

 

1 година

 

20% грн. вартості

 

9

Продаж у неспеціалізованих магазинах(кіосках,лотках)  картинних галерей, репродукцій,наборів листівок, афіш, а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.

 

 визначається відповідно до собівартості вкладеної роботи та витрачених матеріалів на його виготовлення

 

Додаток 4

до рішення районної ради

                                                                                                                    від _____________2017року

 

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,

що надаються  районним історико-краєзнавчим музеєм Савранського району

№ п/п

Найменування послуги

Вартість за одиницю

1

Проведення:

-          фотозйомок (за одну одиницю).

-          відеозйомок окремих експонатів, експозицій

5 грн.

50 грн.

2

Обслуговування екскурсійних груп:

-          дорослі(до 10 чоловік)

-          діти (до 10 чоловік)

230 грн.

115 грн.

 

 

 Голова районної ради                                               Хапатнюковський О.В.                            

 

 

 

Додаток 5

до рішення районної ради

                                                                                                                    від ___________2017року

 

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,

що надаються централізованою бібліотечною системою Савранського району

 

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн.

 Ксерокопія

документ/замовлення

1,00 грн

«Інтернет-послуга»

замовлення/година

3,50

«Комп'ютерна послуга»

замовлення/година

1,50

Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт

1 тема

10,00

Підготовка фактогррафічних, аналітичних,бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб

 1 макет

2,00

Користування міжбібліотечним абонементом(переселання документів),електрона доставка документів

документ/замовлення

визначається відповідно до собівартості вкладеної роботи та витрачених матеріалів на його виготовлення

 Сканування тексту

 1 сторінка

1,00

 

 

Інформація

про  затвердження Положення про надання платних послуг закладами культури району та встановлення тарифів на платні послуги

 

Відповідно до Закону України «Про культуру», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.2011 №1271, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 01.12.2015 р.   № 1004/1113/1556.

         З метою підвищення рівня надання послуг, вдосконалення організаційно-господарського механізму діяльності закладів культури   прохаємо  затвердити Положення про надання платних послуг закладами культури району (додаток № 1), перелік платних послуг, що можуть надаватися закладами культури  Савранського району (додаток № 2), прейскурант платних послуг, що надаються закладами культури, районним історико-краєзнавчим музеєм, централізованою бібліотечною системою (додатки № 3, 4, 5, ).

 

 

                                                                                                                                             Додаток №1

                                                                                                                                             до рішення районної ради

                                                                                                                                    від _______________2017року

 

Положення про надання платних послуг закладами культури Савранського району, заснованими на комунальній формі власності (спільній власності територіальних громад селища та сіл Савранського району)

 

  1. 1.                Загальні положення.

1.1. Це Положення поширюється на заклади культури Савранського району, що належать до спільної власності територіальних громад міста та сіл Савранського  району.

1.2. Платні послуги здійснюються відповідно до Закону України «Про культуру»,  Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.2011 №1271, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 01.12.2015 р.   № 1004/1113/1556.

1.2. Надання платних послуг не є основною діяльністю закладів культури та здійснюється в робочий час без зниження об’єму та якості їх основної діяльності – безкоштовного обслуговування у сфері культурно-освітньої діяльності (не менше 10 культурно-масових заходів на рік): задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, організації дозвілля, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи.

1.3. Головною метою введення платних послуг в практику роботи закладів культури є підвищення рівня надання послуг, вдосконалення організаційно-господарського механізму діяльності закладів культури.

1.4. На підставі відповідних нормативних актів відділу  культури та туризму Савранської районної державної адміністрації  розробляється Перелік платних послуг, що можуть надаватися закладами культури району та Прейскурант платних послуг, що підтверджується калькуляціями вартості по окремим видам послуг. Відповідні Переліки і Прейскуранти, а також зміни до них, затверджутьюся на сесії Савранської районної ради.

1.5. Заклад культури зобов’язаний:

безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати;

оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо).

1.6. Платні послуги надаються закладами культури:

за письмовою заявою замовника, в якій зазначаються строк надання платної послуги, вид платної послуги згідно з затвердженим на сесії Переліком, а також: для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання; для юридичних осіб – найменування юридичної особи та її місцезнаходження;

відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, товарний чек, квиток, талон, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням платної послуги витрат;

за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.

У разі,  якщо відповідно до чинних нормативно-правових актів замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному договорі зазначаються всі суми та строки сплати.

Оплата послуг може здійснюватися в безготівковій формі шляхом попередньої оплати через банк або відділення поштового зв’язку. Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку або відділення поштового зв’язку про перерахування коштів.

Заклади культури ведуть облік наданих платних послуг.

Повернення коштів за ненадані платні послуги здійснюється закладом культури за письмовою заявою замовника на підставі пред’явленого ним платіжного документа (квитанція, платіжне доручення тощо).

1.7. Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на:

спеціальні реєстраційні рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду відповідних бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в органах Казначейства закладам культури, які є розпорядниками коштів місцевого бюджету, та використовуються відповідно до бюджетного законодавства;

рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах Казначейства, та використовуються для виконання цілей, передбачених статутами (положеннями) закладів культури.

1.8. Орендна плата спрямовується:

-   50 відсотків до районного бюджету;

- 50 відсотків установі, на балансі яких перебувае це майно, які використовуються на утримання та відновлення цього майна.

1.9. Матеріальні цінності, майно закладу культури, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належать закладу культури на правах, визначених чинним законодавством, та використовуються ним для виконання своїх цілей і завдань, визначених статутами (положеннями).

       2. Організація роботи з надання платних послуг.

2.1. Щодо введення платних послуг керівники закладів культури мають право, згідно діючим нормативним актам, на розробку та подання на затвердження сесією районної ради:

- переліку платних послуг, які можуть надаватися закладом;

- прейскурант цін на платні послуги;

- кошторис видатків коштів, отриманих від платних послуг.

2.2. Вартість платних послуг розглядається та затверджується на засіданні районної ради.

2.3. При зміні тарифів на комунальні послуги та підвищенні заробітної плати працівників та ін. ціни на платні послуги можуть переглядатися.

2.4. Надання платних послуг оформляється шляхом укладення договору між відділом культури районної державної адміністрації, юридичними чи фізичними особами і підтверджується актом виконаних робіт.

2.5. Працівники закладів культури, які беруть участь в процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за звітність про отримані кошти, відповідно до чинного законодавства.

       3. Визначення вартості платних послуг. 

3.1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.

Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі.

Собівартість платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання такої послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу.

Заклади культури самостійно визначають калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання, що не залежить від господарської діяльності закладу.

Заклади культури можуть надавати платні послуги на пільгових умовах, передбачених законодавством (дітям дошкільного віку, учням, студентам, пенсіонерам, інвалідам).

Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються закладами культури, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.

3.2. Складовими вартості платної послуги є:

витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги;

нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг;

капітальні витрати;

індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Вартість платної послуги розраховується на основі економічно обґрунтованих витрат, включно зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) відповідно до Податкового кодексу України та з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має бути не менше розміру понесених витрат.

Перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, кожний заклад культури встановлює самостійно та визначає їх в наказі про облікову політику закладу культури.

Розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням.

3.3. Витрати на оплату праці обраховуються за фактично відпрацьований час (виконаний обсяг роботи) відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку умов оплати праці працівників закладів культури.

До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної послуги, включаються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

При формуванні витрат на оплату праці можуть враховуватись виплати, що мають заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.

При формуванні витрат на оплату праці враховуються розміри витрат на оплату праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до надання платної послуги.

Оплата праці працівників, які залучені до надання платної послуги і не перебувають у штаті, здійснюється на підставі договорів цивільно-правового характеру в тих самих розмірах і за тими самими умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

У разі залучення до надання платних послуг видатних вітчизняних та іноземних фахівців оплата їхньої праці здійснюється на підставі окремо укладених договорів цивільно-правового характеру.

Оплата праці працівників, залучених відповідно до цивільно-правових договорів до виконання платних послуг, проводиться за фактично виконаний обсяг робіт та період їх виконання, визначений в акті виконаних робіт, згідно з чинним законодавством.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються, виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт, відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт.

За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково. Ці показники затверджуються наказом керівника закладу культури.

Кількість працівників, які залучаються до надання платної послуги, визначається, виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам, у тому числі функцій із забезпечення діяльності закладу культури в цілому, виконуваних працівниками автотранспортних підрозділів, планових та бухгалтерських служб тощо. Для цього можуть використовуватись затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для установ та закладів, що функціонують у відповідній сфері діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні розписи закладів культури, затверджені установою вищого рівня у встановленому законодавством порядку.

3.4. Нарахування на оплату праці єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється у розмірах, передбачених чинним законодавством.

3.5. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг, належать: матеріальні витрати, що здійснюються при наданні платних послуг замовникам, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланків та іншої документації, що використовуються при наданні платної послуги, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв; спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, харчування у випадках, передбачених законодавством, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування необоротних матеріальних активів, що використовуються для надання послуг; витрати на службові відрядження, пов'язані з наданням платних послуг; оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації.

Витрати на паливно-мастильні матеріали, що використовуються під час надання послуг, розраховуються, виходячи із допустимих мір споживання палива в певних умовах експлуатації автомобілів, їх технічних характеристик, тривалості їх роботи, та відповідно до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43.

Витрати на оплату послуг сторонніх юридичних та фізичних осіб, що залучаються закладами культури для надання замовникам послуг на належному рівні, включають оплату виконання обов'язкових послуг (робіт), які не можуть бути надані (виконані) працівниками закладів культури і можуть бути надані (виконані) фахівцями інших суб'єктів господарювання.

Це, зокрема, оплата банківських послуг (у тому числі за готівкове обслуговування), ветеринарних послуг, послуг з охорони, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, юридичних та інформаційних послуг, послуг з оренди, встановлення лічильників і спеціального обладнання та їх повірки (перевірки), гарантійного та післягарантійного обслуговування, поточного ремонту, що здійснюються залученими юридичними особами, установлення та подальшого супроводження програмного забезпечення, послуг зв'язку (у тому числі мобільного), послуг інтернет-провайдерів та інших видів послуг, що надаються сторонніми особами для забезпечення виконання статутних завдань.

До витрат також включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема відрахування профспілковим організаціям), плата за отримання ліцензій, дозволів, отримання яких є необхідною умовою для надання замовникам того чи іншого виду платних послуг, витрати на обов'язковий медичний огляд працівників (у випадках, передбачених законодавством), заходи з охорони праці та безпеки, охорони навколишнього природного середовища, обов’язкове страхування транспортних засобів, що здійснюються при наданні платних послуг.

Вартість витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються на основі встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, строку надання тієї чи іншої платної послуги, площ, що використовуються для її надання; інших видатків, що необхідні для надання замовлених послуг, норм витрат та тарифів відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року).

У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається, виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної послуги, що склались у закладі культури за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції.

3.6. До капітальних витрат на придбання (створення) необоротних активів включаються витрати на забезпечення надання закладами культури платних послуг, а саме:

придбання або створення основних засобів, зокрема виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, придбання літератури, оновлення бібліотечних фондів;

ремонт, реконструкція та реставрація приміщень, будівель, споруд, що використовуються у закладах культури (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);

придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної послуги, встановленої відповідно до цього Порядку, з урахуванням положень цього розділу.

       4. Планування та використання доходів від надання платних послуг.

4.1. Планування витрат закладу культури за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється окремо за кожним видом послуг відповідно до Переліку, Бюджетного кодексу України, відповідних постанов Кабінету Міністрів України з питань складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, нормативно-правових актів з питань складання, затвердження та виконання фінансових планів.

4.2. Розпорядниками коштів державного бюджету після спрямування доходів, одержаних від надання платних послуг, на відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням цих послуг, на сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) дохід, що залишається в розпорядженні закладу культури, спрямовується на покриття незабезпечених захищених видатків бюджету згідно із затвердженими плановими призначеннями і в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, видатки на охорону, інші соціальні виплати.

        5. Здійснення обліку та контролю

5.1. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

5.2. Керівники закладів культури, які надають платні послуги юридичним і фізичним особам, забезпечують правильність застосування цін, розмірів плати за надання послуг згідно із чинним законодавством.

5.3. Контроль за наданням послуг на платній основі, цільовим використанням коштів здійснюють у межах своєї компетенції органи, на які згідно із чинним законодавством покладено такі функції.

5.4. Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих послуг, виконаних робіт відповідно до законодавства.

5.5. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг, заклади культури складають та подають відповідно до чинного законодавства

                   

Додаток №2

до рішення районної ради

                                                                                                                              від ______________2017року

 

ПЕРЕЛІК

платних послуг, що можуть надаватися закладами культури Савранського  району

 

1. Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів,  інших постановок, виступи гастрольних колективів, артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав.

2. Навчання в гуртках, творчих колективах, проведення занять в клубах за інтересами, ігрових кімнатах для дітей.

3. Організація діяльності любительських об'єднань та клубів за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями).

4. Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій.

5. Проведення спектаклів і концертів художньої самодіяльності.

6.Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва.

7. Надання  послуг з організації та/або проведення культурно-масових      заходів, міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій,   семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав.

8. Показ слайд-фільмів, відеофільмів і кінопрограм.

9. Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань   про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, інших закладів культури і мистецтва, репродукцій, наборів листівок,  афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам'яток літератури), а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.

10. Проведення фото-, відео- і кінозйомок окремих експонатів,
експозицій.
11. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів
у приміщенні музею, під час огляду експозицій, виставок.

12. Надання в оренду приміщень закладів культури: глядацького залу, фойє, кімнат у разі, коли це не перешкоджає провадженню закладами діяльності у сфері культури.

13. Прокат сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту.

14. Виготовлення слайд-фільмів, відеофільмів.

 

Додаток №3

до рішення районної ради

                                                                                                                   від ___________2017року 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,

що надаються закладами культури Савранського району

 

№ п/п

Найменування послуги

Одиниці  виміру

Вартість за одиницю

1

Демонстрація відео- і кінофільмів:

 

сеанс

8 грн.

2

Проведення занять у гуртках (танцювального ) за 1 особу.

місяць

104 грн.

3

Надання в оренду приміщень для проведення концертів, вистав, виставок, семінарів та інших заходів):

 

 

для гастролюючих колективів

 

 

15% від вартості проданих квитків

4

Надання послуг з організації та/  або проведення  культурно-масових заходів, семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів

 

1 захід

655грн

6

Проведення  театралізованих свят,фестивалів,конкурсів (для дітей)

1 год

460грн

7

Розроблення сценаріїв, постановча робота і проведення заходів за заявками підприємств,установ та організацій

 

 визначається відповідно до собівартості вкладеної роботи та витрачених матеріалів на його виготовлення

8

Прокат музичних інструментів,сценічних костюмів,взуття, театрального реквізиту

 

1 година

 

20% грн. вартості

 

9

Продаж у неспеціалізованих магазинах(кіосках,лотках)  картинних галерей, репродукцій,наборів листівок, афіш, а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.

 

 визначається відповідно до собівартості вкладеної роботи та витрачених матеріалів на його виготовлення

 

Додаток 4

до рішення районної ради

                                                                                                                    від _____________2017року

 

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,

що надаються  районним історико-краєзнавчим музеєм Савранського району

№ п/п

Найменування послуги

Вартість за одиницю

1

Проведення:

-          фотозйомок (за одну одиницю).

-          відеозйомок окремих експонатів, експозицій

5 грн.

50 грн.

2

Обслуговування екскурсійних груп:

-          дорослі(до 10 чоловік)

-          діти (до 10 чоловік)

230 грн.

115 грн.

 

 

 Голова районної ради                                               Хапатнюковський О.В.                            

 

Додаток 5

до рішення районної ради

                                                                                                                    від ___________2017року

 

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,

що надаються централізованою бібліотечною системою Савранського району

 

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн.

 Ксерокопія

документ/замовлення

1,00 грн

«Інтернет-послуга»

замовлення/година

3,50

«Комп'ютерна послуга»

замовлення/година

1,50

Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт

1 тема

10,00

Підготовка фактогррафічних, аналітичних,бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб

 1 макет

2,00

Користування міжбібліотечним абонементом(переселання документів),електрона доставка документів

документ/замовлення

визначається відповідно до собівартості вкладеної роботи та витрачених матеріалів на його виготовлення

 Сканування тексту

 1 сторінка

1,00

 

Інформація

про  затвердження Положення про надання платних послуг закладами культури району та встановлення тарифів на платні послуги

 

Відповідно до Закону України «Про культуру», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.2011 №1271, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 01.12.2015 р.   № 1004/1113/1556.

         З метою підвищення рівня надання послуг, вдосконалення організаційно-господарського механізму діяльності закладів культури   прохаємо  затвердити Положення про надання платних послуг закладами культури району (додаток № 1), перелік платних послуг, що можуть надаватися закладами культури  Савранського району (додаток № 2), прейскурант платних послуг, що надаються закладами культури, районним історико-краєзнавчим музеєм, централізованою бібліотечною системою (додатки № 3, 4, 5, ).