05.03.2012

Звернення громадян

Особистий прийом громадян начальником архівного відділу здійснюється щовівторка  та щочетверга  з 8.00 до 13.00 год .

 

Порядок і терміни виконання запитів

 

Витяг з “Правил роботи  архівних установ України” (К., 2013).

 

4.2. Запити, що надходять до архіву, поділяють на такі види:

 

соціально-правового характеру;

 

тематичні;

 

персональні;

 

майнові.

 

4.2.1. Запити соціально-правового характеру - запити фізичної або юридичної особи, пов’язані із соціальним захистом, спрямовані на забезпечення їх законних прав та інтересів, у тому числі пенсійне забезпечення та отримання пільг і компенсацій відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України, що передбачають витребування інформації про:

 

реєстрацію актів громадянського стану;

 

національність (підтвердження громадянства України);

 

освіту;

 

трудовий стаж (для трудових книжок лише архівна довідка) та заробітну плату;

 

пенсії;

 

присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації;

 

нагороди, присудження почесних звань;

 

творчу діяльність, авторські та суміжні права на наукові й інші праці;

 

службу у Збройних силах СРСР, Українському війську;

 

військову службу в складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку;

 

участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

 

поранення, стан здоров’я та перебування у військово-лікувальних установах;

 

участь у Великій Вітчизняній війні;

 

перебування в партизанських загонах та з’єднаннях, участь у підпільному русі в період Великої Вітчизняної війни;

 

перебування в евакуації, на окупованій території України та інших держав у період Великої Вітчизняної війни, у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни;

 

примусове вивезення з тимчасово окупованої території до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи в період Великої Вітчизняної війни;

 

репресії, депортації, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію.

 

Надання архівних довідок, копій або витягів на запити фізичних і юридичних осіб, необхідних для соціального захисту громадян, здійснюється архівом безоплатно.

 

4.2.2. Тематичні - запити, що стосуються надання інформації з певної проблематики, теми, події, факту за визначений хронологічний період. Різновидом тематичного запиту є фактографічний запит щодо встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.

 

4.2.3. Персональні - запити, до яких належать біографічні, генеалогічні запити, що можуть стосуватися як самого заявника, так і інших осіб.

 

Біографічний запит стосується інформації про перебіг життя та уточнення біографічних фактів фізичної особи.

 

Генеалогічний запит має на меті надання інформації для встановлення родового та родинного зв’язку і має містити інформацію про двох або більше осіб, пов’язаних таким зв’язком, про історію сім’ї, роду.

 

4.2.4. Майнові - запити, що стосуються підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно (виділення земельних ділянок під будівництво об'єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень; надання дозволу на реконструкцію та перебудову існуючих споруд; закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями; введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд; виділення житла; продаж домоволодінь; виготовлення копій ситуаційних, будівельних планів та відповідних рішень виконкомів).

 

4.2.5. Виконання тематичних, персональних та майнових запитів архів здійснює як платну послугу або пропонує фізичній/юридичній особі, що звернулася до архіву з таким запитом, провести самостійний пошук за документами архіву у читальному залі.

 

Фізична/юридична особа, що проводитиме самостійний пошук документів, що підтверджують родинні зв’язки з особами, щодо яких проводиться пошук персональних даних або генеалогічне дослідження, має надати архіву документи про згоду особи щодо проведення такого пошуку або засвідчене нотаріально доручення від замовника генеалогічного дослідження.

 

У випадку виконання архівом значного обсягу робіт з виконання тематичних, персональних та майнових запитів, що передбачає виявлення документів, їх анотування, виготовлення копій (цифрових копій), складання переліку, укладання інформаційного документа та інше, з фізичною/юридичною особою архів укладає відповідний договір, в якому визначаються умови, форми і строки виконання запиту. Оплата послуг архіву здійснюється на договірних засадах з оплатою відповідно до цін і тарифів, затверджених згідно із законодавством.

 

4.2.6. Надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, надання архівних довідок судам, правоохоронним органам, органам державного фінансового контролю, а також юридичним і фізичним особам, які передали документи на зберігання, здійснюється безоплатно.

 

4.2.7. До архіву можуть надходити запити, що не відповідають його профілю і передбачають пересилання за місцем зберігання витребуваних документів або надання архівом відповідних рекомендацій заявникові.

 

4.2.8. Усі запити, що надійшли до архіву (поштою, електронною поштою, на особистому прийомі), підлягають обов’язковому розгляду за винятком анонімних запитів.

 

4.2.9. У разі отримання запиту електронною поштою із зазначенням зворотної поштової та електронної адреси автора запит роздруковують і розглядають в установленому законодавством порядку.

 

4.2.10. Про прийняття запиту до розгляду або вмотивовану відмову у розгляді інформують заявника.

 

4.2.11. Керівник архіву (або спеціально уповноважений працівник архіву) здійснює особистий прийом громадян із соціально-правових питань у порядку, визначеному та затвердженому наказом керівника архіву.

 

4.2.12. Виконання запитів юридичних осіб здійснюють у строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті.

 

Першочергово виконують запити осіб, які мають встановлені законодавством пільги.

 

Строк виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації. У разі виконання запиту без перегляду архівних документів (за довідниками, у тому числі БД) строк його виконання становить п’ятнадцять днів з дати реєстрації.

 

Строк виконання продовжують за рішенням керівника архіву, про що обов’язково інформують заявника.

 

Загальний строк виконання запиту не повинен перевищувати сорока п’яти днів.

 

Непрофільний запит впродовж п’яти днів з дати його реєстрації в архіві пересилають за місцем зберігання затребуваних документів, про що інформують заявника або письмово надають йому відповідні рекомендації.

 

4.2.13. Архівні довідки, копії і витяги видають заявнику в разі його особистого звернення до архіву за пред’явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, уповноваженій заявником особі - за наявності оформленої в установленому законодавством порядку довіреності. Отримувач розписується на звороті копії архівної довідки, копії, витягу із зазначенням своїх паспортних даних та дати отримання документа.

 

Архівні довідки, копії і витяги надсилають заявнику простим поштовим відправленням.

 

4.3. На виконання письмових запитів юридичних осіб та заяв фізичних осіб архів укладає такі інформаційні документи:

 

інформаційний лист, що містить інформацію про наявні відомості з певного питання (тематики), а також інформацію щодо умов користування документами та використання відомостей, що в них містяться, за підписом керівника архіву;

 

тематичний перелік - систематизований стислий або анотований перелік заголовків архівних документів з певної теми із зазначенням їх дат та пошукових даних, підписаний укладачем переліку та керівником архіву;

 

тематичний огляд - розгорнуте описання документного комплексу (фонду, кількох фондів, частин фонду або кількох фондів), що містить інформацію з певної теми або проблеми;

 

тематичну добірку копій документів - систематизований комплект копій архівних документів або витягів з них за певною темою. Добірка включає: титул, перелік архівних документів за темою, за необхідності - історичну довідку та інші елементи описання;

 

архівну довідку - засвідчений архівом у встановленому законодавством порядку документ, що має юридичну силу і містить (підтверджує) інформацію про предмет запиту з посиланням на пошукові дані архівних документів;

 

архівну копію - засвідчений архівом у встановленому законодавством порядку документ, що містить точне знакове відтворення тексту письмового або графічного зображення архівного документа із зазначенням його пошукових даних;

 

архівний витяг - засвідчений архівом у встановленому законодавством порядку документ, що містить точне знакове відтворення частини тексту письмового або графічного зображення архівного документа, із зазначенням його пошукових даних.

 

4.4. Архівні довідки, копії і витяги оформлюють на бланку архіву із зазначенням назви виду документа, засвідчують підписом керівника архіву (архівні довідки - також підписом виконавця) і відбитком печатки архіву.

 

4.4.1. Текст архівної довідки подають у хронологічній послідовності подій. Допускається цитування документів з відповідним оформленням.

 

Відомості про роботу в різних установах або навчання в різних навчальних закладах подаються в одній довідці.

 

Після тексту довідки наводять пошукові дані документів, що стали підставою для її складання.

 

Архівну довідку на кількох аркушах прошивають, а місце з’єднання аркушів обов’язково засвідчують відбитком печатки архіву.

 

4.4.2. Архівні копії та архівні витяги оформлюють у порядку, аналогічному оформленню архівних довідок, на бланку архіву, із зазначенням назви інформаційного документа («Архівна копія», «Архівний витяг»).

 

В архівних копіях, виготовлених засобами друку, засвідчувальні написи і відбиток гербової печатки розміщують на звороті кожного аркуша, в архівних копіях, виготовлених фото- або електрографічним способом, - на звороті останнього аркуша.

 

В архівному витязі назву архівного документа, його номер та дату відтворюють повністю.

 

В архівних копіях (витягах), виготовлених засобами друку, пошукові дані наводять після тексту, у виготовлених фото- або електрографічним способом - на звороті кожного аркуша.

 

4.5. У разі відсутності в архіві документів, необхідних для виконання запиту, заявнику письмово повідомляють причини відсутності документів та подають рекомендації щодо подальшого їх пошуку.

 

За наявності документального підтвердження відсутності запитуваних документів в архіві відповідь засвідчують відбитком печатки архіву.

 

4.6. Архів виконує запити соціально-правового характеру, що надходять від Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв України, юридичних осіб іноземних держав та безпосередньо від заявників - громадян України, що проживають за її межами, іноземців та осіб без громадянства, що проживали або навчалися в Україні, відповідно до Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Державного комітету архівів України, Міністерства закордонних справ України від 11 червня 2001 року № 116/53, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 червня 2001 року за № 547/5738 (із змінами).

 

4.6.1. Запит виконують у формі архівної довідки, копії, витягу, що оформлюється або переоформлюється архівом на підставі документів, що зберігаються безпосередньо в архіві, в архівних підрозділах навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, за даними військкоматів, органів прокуратури, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України.

 

Оформлені та переоформлені архівні довідки, копії (витяги), а також негативні відповіді надсилають до Укрдержархіву для подальшого пересилання заявникам або юридичним особам у встановленому законодавством порядку.

 

У разі особистого звернення до архіву громадян України, що проживають за її межами, іноземців або осіб без громадянства довідку видають безпосередньо заявнику за наявності документа, що посвідчує особу.

 

4.6.2. Архівні довідки, копії, витяги, що пересилають до держав, які підписали Гаазьку конвенцію 1961 року, потребують проставляння «апостиля», до інших держав консульської легалізації в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України відповідно до Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 04 червня 2002 року № 113, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 червня 2002 року за № 535/6823.

 

Трудові книжки, військові квитки, посвідчення особи не підлягають вивезенню за межі України. На їх підставі архів оформлює відповідні архівні довідки.

Виявлення та пересилання документів здійснюють без стягнення плати із заявників.

 

 

ЗАГАЛЬНА ЗАЯВА

 

 

ЗРАЗОК

Голові Савранської райдержадміністрації_ ____________________________________

 

 

Прізвище, ім’я, побатькові заявника__________

                                                                               ____________________________________

                                                                               Адреса проживання_______________________

_____________________________________

Контактний телефон ______________________

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу видати архівну довідку ( архівну копію, виписку) про підтвердження факту    

_______________________________________________________________________.

 

Документ необхідний для _________________________________________________

_____________________________________________________________________.

 

 

_____________                                                                                ____________

   ( дата)                                                                                                 ( підпис)

 

 

 

ПРО ПІДТВЕРЖДЕННЯ ПРАВОУСТАНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

ЗРАЗОК

Голові Савранської райдержадміністрації_ ____________________________________

 

Прізвище, ім’я, побатькові заявника__________

                                                                               ____________________________________

                                                                               Адреса проживання_______________________

_____________________________________

Контактний телефон ______________________

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу видати архівну копію рішення ____________________________________

                                                                              ( виконкому районної, селищної, сільської ради)

 

№ ___________ від «_____»___________р.   про _______________________________  

                                                                                                     ( назва рішення)                                  

За адресою : _______________________________________________________.

 

На ім’я ___________________________________________________________ .

 

 

 

Документ необхідний  для надання ________________________________________ .

 

 

_____________                                                                                ____________

   ( дата)                                                                                                 ( підпис)

 

 

 


ПРО ПІДТВЕРЖДЕННЯ ТРУДОВОГО СТАЖУ

 

 

ЗРАЗОК

Голові Савранської райдержадміністрації_ ____________________________________

 

Прізвище, ім’я, побатькові заявника__________

                                                                               ____________________________________

                                                                               Адреса проживання_______________________

_____________________________________

Контактний телефон ______________________

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу видати архівну довідку про _________________________________________

                                                                              ( трудовий стаж,)

 

на ( в) _________________________________________________________________

                                           ( заклад, установа, підприємство, адміністративна підпорядкованість)

 

За роки  _______________________________________________________.

 

Прізвище, ім’я, побатькові  ________________________________________________

                                                                                                   ( на час праці).

 

 

Документ необхідний  для надання ________________________________________ .

 

_____________                                                                                ____________

   ( дата)                                                                                                 ( підпис)

 

 

 

 

 

 

Як підтвердити трудовий стаж установах, які на сьогоднішній день ліквідовані

 

  Державний архів Одеської області ІНФОРМУЄ, що документи з особового складу діючих установ, організацій, підприємств (книги наказів з особового складу, відомості, або особові рахунки, про нарахування заробітної плати, особові справи працівників) зберігаються протягом 75 років за місцем роботи.

 

У випадку ліквідації установи з наявністю правонаступника, яким, як правило, є орган ліквідованої установи, або профільна установа,указані документи передаються правонаступнику. У разі ліквідації установи без правонаступника документи надходять на зберігання до архівних установ, що утворюються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для централізованого тимчасового зберігання зокрема документів з особового складу. Такі архівні установи отримали назву трудових архівів.

 

Якщо трудові архіви на відповідній території не створені, то зазначені документи передаються до державних архівних установ, архівних відділів міських рад, де зберігаються документи Національного архівного фонду (документи постійного зберігання).

 

На території Одеської області трудові архіви утворені органами місцевого самоврядування (районними радами і міськими радами міст обласного підпорядкування) у кожному з 26 районних центрів і у кожному з 7 міст обласного підпорядкування (Одеса, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Іллічівськ, Котовськ, Теплодар, Южний). Тому документи ліквідованих установ з особового складу та інші документи тимчасового зберігання не надходять на зберігання до державних архівних установ, зокрема до Державного архіву Одеської області.

 

Враховуючи вищевикладене, рекомендуємо громадянам звертатися за довідками про трудовий стаж та заробітну плату в першу чергу за адресами розташування установ на час їхньої роботи, навіть якщо назва установи за цією адресою не відповідає назві на час роботи. Установа з іншою назвою може бути правонаступником ліквідованої установи. У разі відсутності документів за адресою на час роботи і у трудовому архіві, пошук документів рекомендуємо продовжити, звернувшись до управління статистики за місцем розташування установи, де можна з’ясувати її наявність у Єдиному державному реєстрі установ, підприємств, організацій України (ЕДРПОУ), якщо установа змінила назву і адресу. В управлінні статистики можна також одержати довідку про середньостатистичну заробітну плату за певною посадою на певний час.

 

Якщо документи установи втрачені, що підтверджується обліковим документом із зазначенням причини їх втрати, або шляхи їх пошуку вичерпані, вирішувати питання щодо встановлення трудового стажу і заробітної плати можливо у судовому порядку на підставі офіційної відповіді про втрату документів, або про їх відсутність в архівних установах на відповідній території.

 

 

 

// Виконання запитів соціально-правового характеру. З практики роботи Державного архіву Одеської області: метод. рекомендації / Державний архів Одеської області; Авт.-уклад.: Білоусова Л.Г., Мартиненко О.В. – Вид.  2-ге, доповн. – Одесса, 2009. – С. 21

 

 

Как подтвердить право граждан на земельный участок?  

 

В связи с проведением приватизации и переоформлением земельных участков в Государственный архив обращаются граждане, которым необходимы правовые документы на индивидуальные земельные участки и домостроения, расположенные в городе Одессе и Одесской области. Зачастую, обращаясь к нам, граждане не знают, какой именно архивный документ им необходим, поэтому остановимся на этом вопросе подробнее.

 

Самый востребованный документ - это решения Городского исполнительного комитета и райисполкомов Одессы и области об отводе земельных участков гражданам под индивидуальное жилое строительство. Именно этим правовым актом устанавливается площадь земельного участка, отведенного под строительство будущему застройщику. Если заявитель знает номер решения и дату его принятия, то проблем с его поиском не возникает. В случае, если эти данные не известны заявителю или утеряны, необходимо собрать следующие сведения:

 

- каким исполкомом принималось решение;

 

- номер решения и дата;

 

- фамилию, имя и отчество застройщика;

 

- адрес земельного участка (по состоянию на момент отвода).

 

Если у вас имеется вышеперечисленное, то вероятность выявления необходимого архивного документа значительно возрастёт.

 

Внимательно изучите уже имеющиеся у Вас документы по Вашему земельному участку и домостроению. Часто в старых домовых книгах, договорах на право застройки, планах земельного участка, и др. уже зафиксированы номер и дата необходимого Вам решения.

 

Следующий правовой документ - это договора на право застройки, которые удостоверяются нотариальными конторами.

 

По окончанию строительства Государственной комиссией составляется Акт о приёмке в эксплуатацию оконченного строительством жилого индивидуального дома и признаётся право собственности за гражданами. Данный Акт также утверждается решением Райисполкома.

 

В помощь заявителям мы приводим сведения о хранящихся в Госархиве Одесской области фондах исполкомов, действовавших в городе Одессе - областного, городского и районных городских, с указанием хронологических рамок содержащихся в них документов.

 

 

 

Перечень хранящихся в Госархиве Одесской области

 

 

фондов исполнительных комитетов

 

 

 

Одесский облисполком - 1932-1937, 1939-1991.

 

Одесская облгосадминистрация – 1992-2001.

 

Одесский горисполком – 1922-1935,1937,1939-1941,1944-1970.

 

 

 

Райисполкомы города Одессы:

 

 

 

- Воднотранспортный – 1939-1941, 1944-1958 (с 1958 – Центральный и Жовтневый).

 

- Жовтневый (до 1961 г.- Сталинский) – 1929-1934, 1944-1970.

 

- Ильичёвский – 1929-1930, 1944-1970.

 

- Киевский – 1963-1965.

 

- Ленинский – 1925-1930, 1934, 1944-1970.

 

- Приморский (бывший Кагановичский) – 1944-1970.

 

- Центральный (до 1958 г.- Ворошиловский) – 1936-1937, 1939- 1941, 1944-1966.

 

 

 

Документы указанных организаций (кроме облисполкома) за последующие годы хранятся в Департаменте архивного дела и делопроизводства Одесского городского совета (ул. Столбовая, 17, тел. 721-14-09, начальник Департамента – Хитрова Лидия Николаевна).

 

Если у Вас не имеется никаких сведений на домостроение, рекомендуем обратиться в следующие государственные организации:

 

- Межгородское бюро технической инвентаризации (МБТИ) (ул. Троицкая, 25), где должны храниться пакеты документов на домостроение, а именно: номер решения горисполкома (райисполкома), число и год, на чьё имя был выделен земельный участок, либо номер строительного квартала по обмеру земли.

 

- Управление архитектуры и градостроительства Одесского Горисполкома (ул.Гоголя,10), где имеются планы земельных участков.

 

 

// Виконання запитів соціально-правового характеру. З практики роботи Державного архіву Одеської області: метод. рекомендації / Державний архів Одеської області; Авт.-уклад.: Білоусова Л.Г., Мартиненко О.В. – Вид. 2-ге, доповн. – Одесса, 2009. – С. 10-12.

Як підтвердити перебування у дитячому будинку: пошук документів в одеських архівах

 

                У Державному архіві Одеської області збергіється 11 фондів дитячих будинків за довоєнний період (1920 – 1941 рр.):

 

1.      Одеський дитячий будинок для дівчат № 14”, ф. Р-846, 1927–1935;

 

2.     “Одеський будинок робітничих підлітків – дівчат Окрнаросвіти”, ф. Р-154, 1923 – 1929;

 

3.     “Одеський дитячий будинок № 21 (робітничих підлітків – дівчат”, ф. Р-137, 1924;

 

4.     “Горіївський дитячий будинок Цебриківського району”, ф. Р-957, 1923–1926;

 

5.      “Одеський дитячий будинок “комуна” № 45”, ф. Р-847, 1920–1926;

 

6.     “Одеський дом немовляти”, ф. Р- 504, 1919–1928;

 

7.      “Одеський колектор № 1 для безпритульних дітей Одеського губернського відділу народної освіти”, ф. Р-2108, 1920–1923;

 

8.     “Одеський дитячий будинок № 15”, ф. Р-233, 1926–1929;

 

9.     “Будинок безпритульних підлітків № 2 Одеського окружного комітету допомоги дітям”, ф. Р-236, 1927;

 

10.  “Одеський центральний будинок робітничих підлітків”, ф. Р-4556, 1924–1930;

 

11.   “Дитячий будинок № 3 Одеського губернського відділу народної освіти”, ф. Р-240, 1925.

 

Документи по дитбудинкам, інтернатам та дитячим містечкам міста Одеси та населених пунктів області – переважно списки вихованців за 1920 – початок 1930-х років - є також у складі інших фондів Державного архіву Одеської області, таких як Губіно (ф. Р-134, Одеська губернська інспектура народної освіти), Окріно (ф. Р-150, Одеська окружна інспектура народної освіти), Губвиконком (ф. Р-99) та ін. На ці матеріали складено картотеку (розділи “Дитбудинки”, “Дитмістечка” та “Інтернати”), яка зберігається у столі довідок.

 

Документи зазначених закладів збереглися фрагментарно і за виключенням вищевказаних фондів, нам не відомо про інші матеріали довоєнного періоду, які б зберігалися в інших установах Одеси та області. Виключенням є фонд Дитячого містечка ім.Комінтерна, що об’єднувало 28 окремих дитячих закладів для безпритульних, який збергіється у бібліотеці Одеської нацоіональної юридичної академії (м. Одеса, вул. Сергія Варламова (кол. Піонерська), 2).

 

Документація дитячих будинків, будинків немовлят за повоєнний період (після 1944 року) зберігаються у різних відомчих архівах установ та організацій міста Одеси та області.

 

Установи для дітей – сиріт та тих, хто залишився без батьківського опікунства дошкільного віку входять до системи установ охорони здоров’я. Діючі дитячі установи дошкільного (“дома ребёнка”, “детдома”) зберігають свої документи у своєму відомчому архіві (за місцем розташування установи). При ліквідації такої установи документи, як правило, передаються правонаступнику, яким частіше за все є інша установа подібного типу. За відомостями щодо ліквідованих установ без правонаступника, про правонаступників та про місцеперебування і стан збереженості їхніх архівів рекомендуємо звертатися до обласного і міського управлінь охорони здоров’я .

 

Установи для дітей–сиріт та тих, хто залишився без батьківського опікунства шкільного віку входять до системи установ освіти. Аналогічно вищезазначеного, рекомендуємо звертатися до Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації (вул. Канатна, 83). Слід зазначити, що відомчий архів цього управління розташований у приміщенні Гуманітарного обласного центру позашкільної освіти і виховання (вул.  Троїцька, 37 а; тел. 7260522; зав. Войніков Іван Дмитрович). Архів утворено після ліквідації Одеського обласного управління профтехосвіти та масової реорганізації професійно-технічних училищ, документація яких надійшла на зберігання до архіву управління. Також, в архів надходять документи ліквідованих без правонаступників установ системи освіти, в тому числі і дитячих будинків - за повоєнний період.

 

 

 

// Виконання запитів соціально-правового характеру. З практики роботи Державного архіву Одеської області: метод. рекомендації / Державний архів Одеської області; Авт.-уклад.: Білоусова Л.Г., Мартиненко О.В. – Вид. 2-ге, доповн. – Одесса, 2009. – С. 12-13.

 

 

 

Трудовой стаж и зароботная плата

 

 

К категории запросов социально-правового характера относятся запросы о подтверждении трудового стажа и размера заработной платы. При обращении в архив (лично или по почте) заявитель должен предоставить ксерокопию трудовой книжки с записью о работе на предприятий за необходимый период. При отсутствии у заявителя трудовой книжки ему предоставляется возможность выявлять сведения по документам архива в читальном зале самостоятельно.

 

В архивную справку о подтверждении трудового стажа включаются данные только за то время, за которое имеются сведения в документах архива. При этом приводится точное, в соответствии с документами, название должности, которую занимал гражданин, и период его работы в этой должности.

 

Имеющиеся в личных делах листки по учету кадров, анкеты, автобиографии, собственноручно составленные гражданином, на которых отсутствуют отметки о проверке имеющихся в них сведений на основании представленных подлинных документов или справок, не могут служить основанием для выдачи архивных справок о трудовом стаже. При необходимости содержащиеся в них сведения письменно сообщаются гражданину. В качестве документов, подтверждающих трудовой стаж, для составления справки при отсутствии приказов по кадровым вопросам (по личному составу) используются приказы по основной деятельности, лицевые счета, расчетные книжки, учетные и отчетные карточки членов КПСС и ВЛКСМ (при наличии отметок о выплате членских взносов с заработной платы или стипендии).

 

В справку для назначения или пересчета пенсии включаются сведения в порядке, определяемом Главным управлением пенсионного фонда Украины в Одесской области, осуществляющим пенсионное обеспечение граждан. Размер заработной платы указывается в справке в денежных единицах указанных в документе. Пересчет заработной платы на современную денежную единицу сотрудниками архива не осуществляется. Данные приводятся помесячно за каждый год, без суммирования в пределах года. Расчет среднемесячного и среднегодового заработка архивом не производится.

 

При отсутствии документов о заработной плате должностной оклад может быть установлен на основании штатного расписания организации за соответствующий период, другие выплаты - на основании приказов по кадровым вопросам или по основной деятельности.

 

 

// Виконання запитів соціально-правового характеру. З практики роботи Державного архіву Одеської області: метод. рекомендації / Державний архів Одеської області; Авт.-уклад.: Білоусова Л.Г., Мартиненко О.В. – Вид.  2-ге, доповн. – Одесса, 2009. – С. 14-15.